Vabad töökohad

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI EHITUSSPETSIALISTI AMETIKOHA TÄITMISEKS
 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitusspetsialisti vaba ametikoha täitmiseks. Avalik konkurss korraldatakse tähtajaliselt ajutiselt täitmata ametikoha täitmiseks.

Ehitusspetsialisti teenistusülesanneteks on valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine, detailplaneeringute algatamise ja menetlemise korraldamine, aadressiandmete korrastamise korraldamine, üldplaneeringu koostamises ja valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine, valla ehitus- ja planeerimistegevust puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, oma valdkonda puudutavate hankedokumentide koostamisel osalemine, arengu- ja strateegiliste dokumentide ning teemaplaneeringute koostamise protsessis osalemine jms. Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on ehitusspetsialisti ametijuhendis

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka alates 1400 eurot kuus (bruto);
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Teenistustähtaeg: tähtajaline

Ametikoha koormus: täiskoormus

Ametikohale asumise aeg: niipea kui võimalik

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • lühike motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadil esitada nõutavad dokumendid hiljemalt 1. maiks 2018 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee märkides e-kirja pealkirjaks „Ehitusspetsialisti konkurss". Täpsem info majandusosakonna juhataja Mark Liivamägilt, tel 5308 1082.